Zarządzanie zespołem

Zarządzanie zespołem. Bez  właściwego zarządzania zespołem przedsiębiorstwo  może nie uzyskać najlepszych wyników w realizacji założonych zadań. Dlatego powinno być zawsze odpowiednio prowadzone, aby  mieć pewność, że wszystko  będzie  dopięte na ostatni  guzik. Tam,  gdzie  zespół  nie działa sprawnie i jego członkowie nie współpracują ze sobą, efektywność pracy jest znacznie niższa, a to może  przekładać  się  nawet  na  porażkę  wykonywanego  zadania.  Starannie  dobrana  grupa  to gwarancja, że praktycznie każde zadanie będzie zakończone sukcesem.      Czym  jest  rzeczywiście zarządzanie zespołem? Pod  tym  terminem  kryje się  czynność mająca  na  celu  liderowanie  przez  menedżera  jego  zespołem,  aby  razem  mógł  on  osiągnąć wyznaczony cel. Bardzo ważne jest to, aby zespół posiadał wyznaczonego lidera, czyli osobę, która będzie  kierowała  pracami  oraz  nadzorowała,  aby  zmierzały  one  w  odpowiednim  kierunku. Zazwyczaj zarządzanie  zespołem  to  domena  menedżera  działu  czy  projektu,  który  wykonują członkowie grupy. Menedżer powinien być osobą doświadczoną, ze zdolnościami przywódczymi, powinien  zawsze  dążyć  wraz  z  nimi  do  wyznaczonego  celu,  potrafił  precyzować  polecenia  i motywować pracowników do działania. Istotna jest również umiejętna komunikacja oraz zdolność do rozwiązywania konfliktów.  Nie każdy jest urodzonym przywódcą, dlatego też nie każdy nadaje się do zarządzania ludźmi. Do zarządzania zespołem potrzebne są właściwe cechy charakteru, na przykład zdolności przywódcze, życzliwość, ale i asertywność. To jednak nie wszystko, ponieważ także istotne jest, aby osoba, która jest liderem, posiadała wiedzę o tym, jak powinno zachodzić zarządzanie  zespołem.  Obecnie  do  dyspozycji  ma  się  mnóstwo  książek  poświęconych  temu tematowi, można brać także udział w sympozjach oraz warsztatach. Nie powinno się mieć zatem żadnych trudności z doskonaleniem swoich zdolności w dziedzinie kierowania zespołem. Każdy menedżer powinien wiedzieć, że kwestia zarządzania zespołem jest kluczowa. Członkowie grupy powinni być ze sobą zgrani, powinni znać swoje atuty, a wszystkie ich działania powinny być należycie przemyślane oraz zaplanowane. Zespół, który nie będzie prawidłowo zarządzany, może nie osiągnąć wyznaczonego celu. Zebranie odpowiednich osób jest kluczowym warunkiem, który trzeba spełnić, aby osiągnąć maksymalną skuteczność.      Jakość pracy zespołu zależy w dużej mierze od utrzymywanych w nim relacji pomiędzy pracownikami. Aby zarządzanie zespołem mogło być skuteczne, niezbędne jest to, aby wszyscy jego członkowie właściwie ze sobą współpracowali. Jeżeli jakaś osoba nie będzie pasowała do zgranej grupy, zespół nie osiągnie wyznaczonych celów. Dlatego zadaniem lidera czy menedżera, który musi zarządzać zespołem, jest takie dobranie właściwych jego członków, aby wszyscy razem działali jak najbardziej wydajnie. Gdy kwestia ta nie będzie dopracowana, praca będzie niekomfortowa i bez dobrych perspektyw na przyszłość. Właściwa atmosfera znacznie wspiera zarządzanie zespołem. W grupach, w których jej brakuje, często rodzą się niepotrzebne konflikty, nie można łatwo osiągnąć zamierzonego celu. Dla właściwego zarządzania  zespołem potrzebna  jest  także  należyta  komunikacja.  Gdy  wymiana informacji będzie następowała sprawnie, każdy członek grupy będzie informowany o istotnych kwestiach, wtedy nie będzie w niej niedomówień i sporów. Umiejętność rozwiązywania konfliktów jest jedną z najistotniejszych, gdy chodzi o zarządzanie zespołem. W każdym, nawet najbardziej zgranym zespole, mogą pojawić się spory pomiędzy jego członkami. W dużej mierze można im zapobiec, wystarczy tylko stworzenie grupy, która doskonale się rozumie oraz będzie wypełniała sumiennie wyznaczone zadania, jednakże nie da się sporów wyeliminować całkowicie. Ważne jest, aby  zachęcać  członków  zespołu  do  twórczych  dyskusji,  których  celem  jest  znalezienie odpowiedniego rozwiązania.      Umiejętność pracy w zespole, a także umiejętność zarządzania zespołem jako lider należy dzisiaj do najbardziej pożądanych przez pracodawcę. Każdy członek grupy ma wyznaczone swoje własne cele w zależności do swoich umiejętności oraz cech charakteru, dlatego tam, gdzie pracuje się wspólnie, trzeba móc znajdywać należyte rozwiązania, które będą odpowiadały całej grupie. Dla zarządcy zespołem ważne jest znaleźć dla każdego członka właściwe mu miejsce, by mógł razem z innymi wykonywać wyznaczone zadania. Wydaje się to dość łatwe, jednak każdy lider wie, że wymaga to  dużo pracy i fachowej wiedzy. Bez zaufania członków grupy nie będzie można nią przewodniczyć. Dlatego zarządzanie zespołem wiąże się też z koniecznością uzyskania zaufania jego członków. Niestety zaufanie można szybko stracić – Czasami wystarczy zaledwie kilka błędów. Odbija się to na wydajności pracy zespołu. Szczerość oraz otwartość są w zarządzaniu zespołem fundamentalne.  Zaufanie  musi  zostać  zbudowane  pomiędzy  członkami  grupy  jak  i  pomiędzy zespołem  a  jego  menadżerem.    Brak  zaufania  skutkuje  zwiększoną  kontrolą  pracowników,  co skutkuje ich gorszą wydajnością.      Budowanie  zespołu  jak  i zarządzanie  nim  to  zadanie  dla  doświadczonego  menedżera. Każdy  zespół  ma  swój  określony  cykl  życia  –  niektóre  powoływane  są  tylko  do  wykonania pojedynczego  zadania,  inne  z  kolei  istnieją  latami.  Wśród  najważniejszych  faz  życia  zespołu wydziela się jego budowę i integrację, docieranie się oraz tworzeni jedności, co dla zarządzania zespołem jest fazą kulminacyjną. Następnie mogą pojawić się oznaki zmęczenia, np. obniżona motywacja. Gdy zespół nie odzyska synergii, rozpada się. Ocena pracowników to ważny element zarządzania zespołem. Weryfikacji dokonuje  menedżer  lub lider zespołu. Niekiedy kilka osób nie pasuje do grupy, co powoduje jej niższą wydajność i nie wpływa  pozytywnie  na  innych  członków  zespołu.  Dlatego  oceny  członków  grupy  muszą  być prowadzone  bardzo  systematycznie,  by  menedżer  mógł   na  bieżąco  podejmować  jak  najlepsze decyzje co do składu zespołu. Jak zbudować właściwie zintegrowany zespół? Obecnie bardzo często wybiera się w tym celu różne wyjazdy integracyjne oraz imprezy, a także zadania i gry, których celem jest najbardziej  efektywne zarządzanie zespołem. Działania te powodują lepsze zgranie się członków zespołu i menedżera, Można  także  dzięki  nim  zdobywać  potrzebną  wiedzę  oraz  umiejętności  komunikacji międzyludzkiej, budować pozytywne relacje i zaufanie pomiędzy ludźmi , które są fundamentalne dla jakości późniejszej pracy. Doświadczony menadżer powinien właściwie motywować pracowników. Bez motywacji  nie będą wydajnie pracowali. Na początku chęć do pracy jest zazwyczaj wysoka, ale potem może zacząć maleć. Jakie techniki stosuje się do zwiększeni motywacji członków zespołu? Przykładowo są to szkolenia,  wyjazdy  motywacyjne  i  integracyjne,  awansowanie,  zmiana  zakresu  obowiązków, gratyfikacje finansowe i inne metody materialnego i niematerialnego doceniania pracy.       Rola lidera to wiele różnych czynności, które musi on prowadzić, aby zespół mógł pracować wydajnie. To między innymi wyznaczanie celów długofalowych dla grupy, delegowanie uprawnień, okazywanie pracownikom zaufania, motywowanie ich, by mogli oni ochoczo wykonywać zlecone zadania. Także w zarządzaniu zespołem ważne jest monitorowanie członków, aby na tej podstawie można było podjąć decyzje personalne oraz sprawdzać postępy w realizacji zadań. 

Dodaj komentarz